+

Du er på vores gamle hjemmeside - gå til vores nye site her.

Betingelser for leje

Læs information om nøgler, rengøring, husdyr og meget mere

Gældende fra 5. marts 2021.

1 Generelt
1.1 Die "hyggelige" Danen A/S (herefter "DHD") ejer ikke det feriehus, som DHD stiller til rå­ dighed. Feriehuset stilles således til rådighed af husets juridiske ejer (herefter "udlejer"). DHD er alene den part, som stiller feriehuset til rådighed for lejer på vegne af udlejer og for udlejers regning og risiko. DHD har indgået særskilt aftale med udlejer, der tillægger DHD en eksklusiv ret til at formidle udlejning af udlejers feriehus.
1.2 Nærværende lejebetingelser og den lejeaftale, som indgås mellem udlejer og lejer udgør til­sammen vilkårene for den aftale, som lejer indgår med DHD ("herefter lejedokumenterne"). I det omfang der af DHD fastsættes ordensregler vedrørende benyttelse af det lejede, tilføjes disse, og indgår således også i lejedokumenterne. Det bemærkes, at rejsebureauer, internet­ portaler og andre bookingsteder, der ikke er ejet af DHD, ikke kan indgå aftaler, der afviger fra nærværende lejebetingelser eller de oplysninger, som angives af DHD i det til enhver tid gæl­dende lejekatalog mv. Ydelser som måtte tilkøbes gennem udlejer - eller ydelser som gives i tilgift af udlejer - er at betragte som aftaler indgået med tredjemand, hvorfor sådanne ikke er omfattet af nærværende lejebetingelser og i øvrigt er DHD uvedkommende i enhver hen­seende.
2 Indgåelse af lejeaftale
2.1 Lejers afgivelse af bestilling udgør et bindende tilbud til DHD om indgåelse af aftale om leje af det af lejer udvalgte feriehus. Bestilling kan foretages skriftligt, mundtligt eller telefonisk.
2.2 DHDs accept af tilbuddet sker ved efterfølgende afgivelse af skriftlig accept og fremsendelse af lejebevis til lejer.
2.3 Ved forhåndsreservering(option) for efterfølgende udlejningsår er aftalen først bindende når, (1.) det pågældende feriehus frigives til udlejning for det pågældende år, (2.) feriehuset kan stilles til rådighed i den ønskede periode, og (3.) priser og eventuelle ændringer heraf er fastlagt. Opfyldes ovenstående betingelser (1.-3.) fremsendes lejebevis, hvorefter aftalen er bindende jf. pkt. 2.2.
2.4 DHDs ydelse består af at stille feriehuset til rådighed for lejer i overensstemmelse med udlej­ningsbetingelserne og lejedokumenterne. Lejers ydelse består af betaling i overensstemmelse med lejedokumenterne, hvorfor lejers transport til og fra feriehuset er DHD uvedkommende, DHD påtager sig således intet ansvar for lejers mulighed for at tage feriehuset i brug, hvis lejer afskæres mulighed for transport til og fra feriehuset, herunder ved grænselukning, eller lig­nende.
3 Priser og betaling
3.1 Alle priser er angivet i DKK (danske kroner), medmindre andet er anført. Når lejers bestilling er registeret, fremsender DHD en bekræftelse jf. pkt. 2.2, og lejebeløbet opkræves i to rater jf. nedenfor.
3.2 Hvis intet andet er angivet i katalog, på internet og/eller prisliste, er lejebeløbet excl. forbrug af vand, el, olie, gas og lignende, samt opvarmning (herunder evt. pejsebrænde). Forbruget be­tales ved afrejse sammen med nøgleaflevering.
3.3 Første rate forfalder til betaling 7 dage efter indgåelse af aftalen jf. pkt. 2.2 og udgør 25% af lejebeløbet samt evt. afbestillingsforsikring, ekspeditionsgebyr samt evt. yderligere gebyrer fast­sat af DHD.
3.4 Anden rate forfalder til betaling 49 dage før lejeperiodens start og udgør de resterende 75% af lejebeløbet.
3.5 Ved bestilling under 49 dage, men tidligere end 14 dage før lejeperiodens start, forfalder hele beløbet til betaling straks efter indgåelse af aftalen jf. pkt. 2.2.
3.6 Ved bestilling 14 dage eller senere før lejeperiodens start forfalder hele beløbet til betaling straks på det tidspunkt hvor aftalen indgås jf. pkt. 2.2.
3.7 Hvis feriehuset bookes over internettet, er der mulighed for at betale 1. rate med bankoverførsel eller de angivne betalingskort. Betalingskort pålægges et mindre gebyr. Ved kortbetaling over internettet gælder 48 timers fortrydelsesret.
3.8 Overholdes betalingsbetingelserne jf. pkt. 3.3-3.6 ikke, betragtes dette som en misligholdelse og DHD er således berettiget til uden varsel at ophæve den indgåede lejeaftale. Ophæves lejeafta­len jf. pkt. 12 i medfør af nærværende pkt. 3.8 fritages lejer ikke fra forpligtelsen til at betale leje.
3.9 DHD er berettiget til, i tilfælde af prisstigninger, forøgede skatter og afgifter og valutakursæn­dringer m.v. at forhøje lejen forholdsmæssigt mod fremsendelse af fyldestgørende dokumenta­tion for de forhold som medfører lejestigningen. Hvis den valuta, hvormed feriehuset afregnes til DHD, ændres i forhold til den valuta, der i henhold til katalog, på internet og/eller prisliste anvendes til lejers betaling, kan lejen efter lejemålets indgåelse og inden lejeperiodens begyn­delse blive forhøjet med den samme procent, som den anvendte valuta er steget med siden katalogets og/eller prislistens trykning.
3.10 Prisstigninger i medfør af pkt. 3.9 berettiger ikke til annullering af feriehuset/lejeaftalen.
4 Lejeperioden
4.1 De på internettet eller i lejedokumenterne anførte ankomst- og afrejsetidspunkter er til enhver tid gældende. Udlevering af nøgler ved senere ankomsttidspunkt end angivet i lejedokumenterne kan eventuelt ske efter forudgående aftale. Feriehuset skal som udgangspunkt forlades senest kl. 9.30 på afrejsedagen, medmindre andet konkret anføres i lejedokumenterne. Nøgler udleve­ res alene hvis den fulde leje er betalt - og mod forevisning af det originale lejebevis, samt even­tuel billedlegitimation.
5 Feriehuset og de omkringliggende arealer
5.1 Lejeaftalen omfatter feriehuset med al inventar, tilbehør og grund som angivet i den pågældende husbeskrivelse. Alle oplysninger er givet efter bedste viden og overbevisning og DHD påtager sig intet ansvar for mangler i den henseende, medmindre forholdet er af sådan karakter, at feriehu­set ikke kan tages i brug til formålet.
5.2 Opmærksomheden henledes på, at feriehusene er indrettet efter udlejers smag og behov. Dette indebærer, at skabsplads, udstyrsniveau, herunder havemøbler mv. kan variere. Lejer opfordres til at rette henvendelse til DHD i tilfælde af konkrete spørgsmål til feriehusets indretning/ud­styrsniveau mv.
5.3 Medmindre andet er aftalt med DHD, må feriehuset ikke anvendes til andet end ferieformål. Husets angivne m2 -størrelse kan afvige fra de faktiske forhold, og dette berettiger ikke til annul­lation af lejeaftalen eller forholdsmæssigt afslag i lejebetalingen.
5.4 Det er forbudt at opstille telte, campingvogne, autocampere eller lignende på - eller ved - ferie­ husgrunden.
5.5 Feriehuset og det dertilhørende grundareal må til enhver tid højest bebos af det i kataloget, på internettet eller lejebeviset anførte antal personer. Bebos huset af flere personer end maksimalt tilladt, eller har lejer opstillet telte, campingvogne eller lignende på eller ved feriehusgrunden, har DHD ret til uden varsel at bortvise de overskydende personer. Efterkommer lejer ikke et sådant påbud inden 6 timer fra dets meddelelse, kan DHD ophæve lejeaftalen, hvorefter samtlige beboere er forpligtet til at forlade feriehuset med øjeblikkeligt varsel og uden refusion af lejebetalingen.
5.6 Elbiler må ikke tilsluttes feriehusets elinstallationer, medmindre det er angivet i husbeskrivelsen, at der forefindes en el-oplader hertil.
5.7 Ungdomsgrupper, defineret som en gruppe på mindst 4 personer og opefter, der hovedsageligt har en alder på under 25 år, kan ikke indgå aftale om leje af feriehus gennem DHD. Konstaterer DHD brud på aldersbegrænsningen for grupper på mindst 4 personer, er DHD og/eller udlejer berettiget til uden varsel at ophæve lejeaftalen uden refusion af lejebetalingen.
5.8 Booking fra unge mellem 18 og 25 år kun muligt ved forespørgsel herom.
5.9 I nogle huse er husdyr ikke tilladt. DHD kan dog ikke garantere, at der ikke tidligere har opholdt sig husdyr i huset, eller at udlejer ikke selv holder husdyr. DHD påtager sig intet ansvar for lejers allergiske reaktioner i de enkelte feriehuse. Hvis lejer har særlige behov i relation til allergier mv., opfordrer DHD til at rette telefonisk henvendelse, således DHD har mulighed for at vejlede bedst muligt i forhold til den pågældende lejers behov.
5.10 Medbringes husdyr i feriehuse, hvor det er tilladt, beder man bemærke. Husdyr må ikke efterlades alene i feriehuset samt må det ikke være i møblerne eller sengene. Gæster, som medbringer husdyr, er forpligtet til at fjerne efterladenskaber på feriehusgrunden. Når man ved bestilt/obligatorisk rengøring forlader feriehuset, er det påkrævet, at man støvsuger huset igennem for at fjerne flest mulige dyrehår, inden rengøringen kommer. Der er opsat beholder med gratis hundeposer to steder i byen, og vi opfordrer gæsterne til at hjælpe til med at holde byen ren.
5.11 Lejere kan - også i feriehusområder - uventet blive udsat for støj fra byggeri, trafik, militæraktivitet (idet feriehuset er beliggende i et område, hvor sådan aktivitet kan forekomme) eller lignende. DHD kan ikke gøres ansvarlig for støjgener.
5.12 De af DHD oplyste afstande til bl.a. strand, indkøb m.v., er alle opmålt i fugleflugtslinje.
5.13 DHD kan ikke gøres ansvarlig for forekomst af dyr og insekter i eller omkring feriehuset, idet feriehuset som oftest er beliggende i naturområde.
5.14 Internetforbindelser/bredbånd og tv-kanaler udbydes på flere forskellige måder, fx via kabel, trådløst, parabol m.v. Internet og tv-kanaler betragtes som en ekstra ydelse, der stilles til rådighed af udlejer. På grund af de udfordringer, der kan være i form af mangelfuld dækning i feriehusområderne samt varierende datamængde og hastighed, kan DHD ikke holdes ansvarlig for dårligt signal, overbelastning af antenner, kabelproblemer eller andre problemer med dækning eller datamængde mv.
5.15 Lejer er forpligtet til under sit ophold i det lejede at benytte dette og de hertil hørende udearealer på en sådan måde, at dette ikke er til gene for beboerne i de omkringliggende feriehuse, herunder i form af høj musik, anvendelse af elektriske maskiner, højlydt og støjende adfærd m.v. I tilfælde heraf, og i tilfælde af at lejer ikke efter påkrav herom fra DHD ophører hermed, kan DHD på vegne af udlejer ophæve aftalen, hvorefter samtlige beboere er forpligtet til at forlade feriehuset med øjeblikkelig varsel og uden refusion af lejebetalingen
5.16 DHD er berettiget til at udarbejde særskilt husorden omkring benyttelse af det lejede og det lejedes udenomsarealer. Udarbejdes sådanne vil disse kunne tilgås på DHDs hjemmeside www.vejers.com. Efterkommes det af husordenen fremgående ikke, kan lejeforholdet ophæves i overensstemmelse med det ovenfor under pkt. 5.5 anførte.
5.17 Det er strengt forbudt at ryge i feriehuset, medmindre andet udtrykkeligt fremgår. Dette er ikke ensbetydende med, at der ikke har været røget i feriehuset.
5.18 Hvis feriehuset indeholder swimmingpool og/eller spabad, er lejer af sikkerhedsmæssige årsager forpligtet til at følge enhver anvisning vedrørende swimmingpoolens og spabadets brug fra udlejer eller DHD. Lejer er selv ansvarlig for brugen af swimmingpoolen og spabad. Af sundhedsmæssige grunde er det nødvendigt, at man vasker sig grundigt hver gang inden brug af swimmingpool og spabad. Vores teknikker tjekker vandkvaliteten før gæsters ankomst samt i løbet af lejemålet, hvor swimmingpoolen og spabadet er kloret.
5.19 Glemte ejendele opbevares hos DHD i op til fire uger efter indleveringsdatoen. Ved eftersen­delse af glemte ejendele mv. opkræves et ekspeditionsgebyr på DKK 150, herudover afholder lejer forsendelsesomkostningerne.
6 Slutrengøring
6.1 Ved de fleste feriehuse er rengøring obligatorisk og kan ikke fravælges. Se venligst praktiske informationer hvordan huset skal efterlades ved obligatorisk rengøring.
6.2 Lejer er forpligtet til at efterlade huset i opryddet og grundigt rengjort stand. Slutrengøring mod betaling kan bestilles hos DHD indtil torsdag formiddag inden afrejse. Det er ikke tilladt at lade tredjemand udføre rengøringen. Omkostningerne forbundet ved manglende slutrengøring og/eller oprydning vil blive pålagt lejer at afholde. Se venligst praktiske informationer, hvordan huset skal efterlades.
7 Forbrugsafregning
7.1 Lejers forbrug af vand og energi er ikke inkluderet i lejeprisen. Lejers forbrug af vand og energi beregnes enten ved 1) et forud fastsat beløb pr. person, som feriehuset er udlejet til, eller 2) der udleveres ved nøgleafhentning en vand og energi/strømseddel, hvor målerstanden straks efter lejemålets begyndelse påføres af lejer - hvad enten der er tale om el, fjernvarme, jordvarme, gas eller andet. Efter lejemålets ophør aflæser lejer, eller en DHD-servicemedarbejder igen målerstanden, og denne aflæsning danner grundlag for opgørelse af strømforbruget. Lejer betaler for forbrug i hele lejeperioden, også selv om lejer ikke har gjort brug af feriehuset i hele lejeperioden.
7.2 Der gøres opmærksom på, at der ved feriehuse med swimmingpool skal forventes ekstra energiudgifter til bl.a. el og olie til opvarmning af swimmingpoolen. Udgifterne hertil varierer afhængig af årstid, vandtemperatur og swimmingpoolens størrelse.
8 Skader
8.1 Lejer skal behandle feriehuset forsvarligt, og lejer er forpligtet til at aflevere feriehuset i samme stand som ved overdragelsen. lejer er overfor udlejer ansvarlig for de skader på feriehuset og/eller dets inventar, som opstår i løbet af lejeperioden, og som forvoldes af lejer selv eller andre, som af lejer er givet adgang til feriehuset.
8.2 DHD laver efter hvert lejerskifte en lejerskiftekontrol, hvor mangler og skader på feriehuset og/eller dets inventar, tillige med evt. manglende eller mangelfuld rengøring, konstateres.
8.3 Skader på feriehuset og dets inventar, som opstår i løbet af lejeperioden, skal straks meddeles til DHD. Konstaterer DHD skader eller mangler, der ikke er meddelt DHD jf. pkt. 8.1, vil disse blive pålagt lejer at afholde ved udstedelse af faktura.
8.4 Alle skader skal erstattes af lejer forinden afrejse, medmindre særskilt aftale herom indgås med DHD.
9 Forsikringsforhold
9.1 Det anbefales, at der tilkøbes en rejseforsikring "tryghedsgebyr" gennem DHD. Prisen fastsættes ud fra lejemålets varighed. Efter indbetaling af 1. rate kan forsikringen ikke længere bestilles/ændres.
9.2 Forsikringsudgiften godtgøres ikke ved ombooking eller annullering af lejeaftalen.
10 Mangler, reklamation og afhjælpning
10.1 Lejemålet overlades til lejer mangelfrit. Konstaterer lejer, efter overtagelse af feriehuset, man­gelfuld rengøring, skader eller øvrige mangler ved feriehuset, påhviler det lejer straks - og inden 24 timer efter manglen konstateres - at reklamere over for DHD. Manglende rettidig reklamation medfører, at feriehuset betragtes som værende overdraget til lejer mangelfrit, hvorefter manglerne ikke kan gøres gældende over for DHD.
10.2 Lejer skal medvirke til - så vidt det er muligt - at forværring af eventuelle skader og følgevirkninger forbundet med de konstaterede mangler undgås.
10.3 DHD er berettiget til at foretage udbedring/afhjælpning af eventuelle fejl og mangler. Lejer er i tilfælde af dennes reklamation over manglerne forpligtet til at indrømme DHD en rimelig frist til at udbedre konstaterede mangler eller skader.
10.4 Forlader lejer feriehuset på baggrund af en reklamation i medfør af pkt. 10, uden derved at have indrømmet DHD en rimelig frist til udbedring i medfør af pkt. 10. 3, kan lejer ikke påberåbe sig de pågældende fejl og mangler som baggrund for eventuel annullering eller forholdsmæssigt afslag i lejebetalingen, idet lejer har umuliggjort DHDs afhjælpningsret.
10.5 DHD er berettiget til at flytte lejer til et andet feriehus af samme kvalitet, hvis dette skønnes nødvendigt.
10.6 Hvis den fremsatte reklamation efter lejers mening ikke er blevet tilfredsstillende løst under lejeperioden, skal den for efterfølgende behandling fremsættes skriftligt over for DHD straks.
11 Ansvarsfraskrivelse for skade og mangler mv.
11.1 DHD kan ikke gøres erstatningsansvarlig for mangler ved feriehuset samt tilbehør til det lejede, i det omfang DHD ikke har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.
11.2 For informationer som DHD har afgivet til lejer vedrørende feriehuset, som ikke svarer til de faktiske forhold, kan DHD ikke gøres erstatningsansvarlig, i det omfang DHD ikke har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.
11.3 DHD kan ikke gøres ansvarlig for mangler ved det lejede, der skyldes lejers egne forhold.
11.4 For skader på lejers forbruger- og erhvervsting forvoldt af defekter ved feriehuset, dets inventar, herunder, men ikke udtømmende, elektriske apparater, hemse, senge, madrasser og sengetøj samt det til lejemålet knyttede tilbehør, herunder ex. cykler, legeredskaber, havemøbler og grill, som udlejer har stillet til rådighed for lejer, hæfter DHD ikke.
11.5 DHD påtager sig intet ansvar for ændringer i forhold, der ikke vedrører selve feriehuset eller det dertilhørende grundareal ex. bademuligheder, fiskerettigheder, lukning af trafikruter og butikker, vej- og byggearbejder, miljø-skader, klimatiske forhold eller forringelse af ferieopholdet på grund af lokale bestemmelser, påbud, myndighedsanvisninger og lignende.
12 Annullering og ændring af lejeperioden
12.1 Annullering af lejeaftalen kan ske før lejeperiodens begyndelse, hvis "tryghedsgebyret" er booket med. Såfremt "tryghedsgebyret" ikke er tilkøbt, er det ikke muligt at opsige lejeaftalen. Lejer har dog mulighed for selv at sørge for nye lejer. Tilbagebetaling af leje skal ske gennem lejers egen afbestillingsforsikring.
12.2 En annullering kan kun ske skriftligt og gælder først fra den dag, annulleringen/opsigelsen er DHD i hænde.
12.3

Ved annullering er DHD berettiget til at kræve følgende lejebeløb dækket hos lejer:

I. Modtager DHD en annullering indtil 49 dage før lejemålets begyndelse, opkræves 25 % af lejebeløbet.
II. Modtager DHD en annullering i perioden fra 49 dage til 1 dag før lejeperioden påbegyndes, opkræves 80% af lejebeløbet.
III. Modtager DHD en annullering senere end 1 dag før lejemålets begyndelse, opkræves det fulde lejebeløb (100%).

12.4 Annullering begrundet i lejers manglende mulighed for transport til feriehuset berettiger ikke til annullering jf. pkt. 2.4.
12.5 Særligt vedrørende situationer, der udgør force majeure mv., henvises til pkt. 14.
12.6 Indtil 1. rate forfalder til betaling eller inden 1. rate er betalt jf. pkt. 3.4, ændrer DHD lejeperiode uden beregning af gebyrer men under forudsætning af, at der er ledig kapacitet. Det er muligt at booke "tryghedsgebyret" til indtil 1. rate forfalder til betaling eller inden 1. rate er betalt.
12.7 Efter indgåelse af lejeaftale jf. pkt. 2 og efter 1. rate er forfaldet til betaling jf. pkt. 3.4 og indtil 49 dage før påbegyndelse af lejemålet, ændrer DHD lejeperiode inden for samme år mod betaling af et gebyr på DKK 400,-. Lejeaftalen kan ikke ændres/bookes om, hvis tryghedsgebyret ikke er booket med fra start.
12.8 Det er ikke muligt at booke om til et Last minut tilbud. Her vil den normale lejepris blive beregnet.
12.9 Det er kun muligt en gang gratis at booke om til et andet feriehus eller tidsrum.
12.10 Efter indgåelse af lejeaftale jf. pkt. 2 og i perioden 48-1 dage før påbegyndelse af lejemålet, ændres lejeperioden ikke, og lejeren er henvist til at opsige lejeaftalen jf. pkt. 12.3.
13 Force majeure
13.1 Såfremt gennemførelse af lejeaftalen ikke er mulig - eller i væsentlig grad vanskeliggøres - som følge af force majeure eller forhold, som kan sidestilles hermed, blandt andet men ikke begrænset til: krig, natur· og forureningskatastrofer, tørke, andre usædvanlige vejrforhold, epidemier, pandemier, grænselukning, trafikforhold, standsning af valutahandel, strejke, lockout og lignende, der ikke kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse, er DHD berettiget til at annullere lejeaftalen, idet hverken DHD eller udlejer kan gøres ansvarlig i nævnte tilfælde.
14 DHD som formidler
14.1 Feriehuset er ikke ejet af DHD, men af udlejer. DHD stiller alene feriehuset til rådighed for lejer på vegne af udlejer og for udlejers regning. Hvis lejemålet ikke kan stilles til rådighed for lejer, af årsager som er uden for DHDs indflydelse ex. tvangsauktion over feriehuset, misligholdelse fra udlejers side eller lignende, er DHD berettiget til at annullere lejemålet mod tilbagebetaling af den allerede indbetalte leje jf. dog pkt. 13 om force majeure.
14.2 Uanset bestemmelsen i pkt. 14.1 er DHD berettiget til - efter et konkret skøn - at tilbyde lejer et andet tilsvarende feriehus i samme område og til samme pris.
15 Brancheorganisation, tvister, værneting og lowalg
15.1 DHD er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening og følger de af brancheforeningen fastsatte etiske regler.
15.2 Skulle der i forbindelse med et lejemål opstå problemer, der ikke bliver løst til lejers tilfredshed, og det ikke er muligt at opnå enighed parterne imellem omkring evt. kompensation, har lejer mulighed for at indbringe sagen for Feriehusudlejernes Brancheforenings Ankenævn. Yderligere information om Ankenævnet kan indhentes på www.fbnet.dk.
15.3 I tilfælde af uenighed anlægges retssagen ved den retskreds, hvori feriehuset er beliggende, og sagen skal afgøres efter dansk lovgivning, som er aftalt gældende mellem parterne, med undtagelse af lowalgsregler som måtte medføre anvendelse af anden lovgivning end dansk.
15.4 Udarbejdes der særskilte oversættelser af nærværende betingelser til andet sprog end dansk, anvendes den danske udgave af betingelserne i tilfælde af fortolkningstvivl.
16 Øvrige oplysninger
16.1 Den lejeaftale, der indgås, er ikke omfattet af reglerne om fortrydelsesret i medfør af Forbrugeraftaleloven§ 18, stk. 2 nr. 12.
17 Databeskyttelse
17.1 DHD er i henhold til databeskyttelseslovgivningen dataansvarlig. Enhver henvendelse vedrørende databeskyttelse skal rettes skriftligt til [email protected].
17.2 DHD behandler de persondata, som lejer afgiver i forbindelse med feriehusudlejningen, da det er nødvendigt for at kunne gennemføre bestillingen og derved også opfylde lejeaftalen, ligesom disse er nødvendige for at overholde eventuelle øvrige forpligtelser i medfør af de aftaler der indgås mellem udlejer, lejer og DHD.
17.3 Lejer har til en hver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af sine persondata til disse formål.
17.4 DHD videregiver, i det omfang som er nødvendigt, relevante oplysninger indeholdt i denne aftale til udlejer, samarbejdspartnere (ex. servicekontorer, rengøringsfirmaer, kreditkortfirmaer, forsikringsselskaber samt offentlige myndigheder) med henblik på at kunne gennemføre udlejning, opkræve korrekt og sikker betaling eller i den udstrækning, det er nødvendigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
17.5 DHD overfører kun persondata til lande uden for EU/EØS i nødvendigt omfang og kun, hvor der foreligger passende garantier for et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.
17.6 Persondata opbevares alene i den periode, det er nødvendigt i henhold til det relevante formål eller i henhold til gældende lovgivning.
17.7 Lejer har som registeret i henhold til GDPR-reglerne ret til at blive oplyst om - og få en kopi af de data som DHD har registeret og få sådanne oplysninger/ data rettet eller ændret, hvis disse måtte vise sig urigtige. Lejer har desuden ret til at få oplysninger/data slettet, hvis disse ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de er blevet indsamlet jf. bl.a. pkt. 17.2, eller hvis behandlingen er ulovlig. Endelig har lejer ret til at anmode DHD om at begrænse behandlingen af de pågældende data.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Eksklusive tilbud
Inspiration til din næste ferie
Nyheder før alle andre og meget mere

 


Tilmeld